شرکت در آغاز فعالیت خود ، با هدف اولیه تولید رادیو پخش ، بلندگو و آنتن خودرو تشکیل شده و در تاریخ ۱۳۷۶/۳/۲۱ موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع در شهرک صنعتی اشتهارد گردید و پس از انتقال کارخانه به منطقه صنعتی سیمین دشت در زمینه تولید محصولات خود از سازمان صنایع و معادن استان تهران ، پروانه بهره برداری جدید اخذ نموده است. انتقال کارخانه به قزوین در فروردین ۱۳۸۸ صورت گرفته و در تاریخ ۱۳۸۸/۳/۵ موفق به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنایع گردید.